Oferta firmy

1. Pełna obsługa księgowa w zakresie ksiąg handlowych (pełna księgowość)

 • Ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i statystycznych (dla GUS)
 • Sporządzanie bilansu
 • Bieżące informowanie klienta o przepisach prawnych z zakresu działalności oraz o ich zmianach
 • Odbiór dokumentacji księgowej z siedziby Klienta
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed ZUS i Urzędem Skarbowym
 • Wyprowadzanie wszelkich zaległości podatkowo-finansowych
 • Pomoc w dopełnianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności firmy
 • Pełną obsługę kadrowo-płacową
 • Wszelkie inne sprawy związane z działalnością prowadzoną przez naszego Klienta

2. Pełna obsługa księgowa w zakresie ksiąg przychodów i rozchodów (uproszczona księgowość)

 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów firmy Klienta
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie niezbędnych wydruków
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych i naliczanie amortyzacji
 • Naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
 • Prowadzenie ewidencji rozrachunków
 • Terminowe i prawidłowe wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT) oraz przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych.
 • Składanie deklaracji i zeznań podatkowych
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnych przed ZUS i Urzędem Skarbowym
 • Występowanie w imieniu Klienta o zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków i składek  ZUS
 • Załatwianie spraw wynikających z zobowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych tj. sporządzanie i przekazywanie do ZUS niezbędnych dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych.
 • Pełną obsługę kadrowo płacową
 • Wszelkie inne sprawy związane z działalnością prowadzoną przez naszego Klienta

3. Obsługa kadrowo płacowa

 • Sporządzanie umów w tym: umów o pracę, umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych
 • Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i innych
 • Sporządzanie oraz przekazywanie deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego oraz PFRON
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • Sporządzanie raportów i analiz
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych
 • Stałą współpracę z inspektorami BHP