Oferta firmy

1. Pełna obsługa księgowa w zakresie ksiąg handlowych (pełna księgowość)

  • Ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
  • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i statystycznych (dla GUS)
  • Sporządzanie bilansu
  • Bieżące informowanie klienta o przepisach prawnych z zakresu działalności oraz o ich zmianach
  • Odbiór dokumentacji księgowej z siedziby Klienta
  • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed ZUS i Urzędem Skarbowym
  • Wyprowadzanie wszelkich zaległości podatkowo-finansowych
  • Pomoc w dopełnianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności firmy
  • Pełną obsługę kadrowo-płacową
  • Wszelkie inne sprawy związane z działalnością prowadzoną przez naszego Klienta

2. Pełna obsługa księgowa w zakresie ksiąg przychodów i rozchodów (uproszczona księgowość)

  • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów firmy Klienta
  • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie niezbędnych wydruków
  • Prowadzenie rejestru środków trwałych i naliczanie amortyzacji
  • Naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
  • Prowadzenie ewidencji rozrachunków
  • Terminowe i prawidłowe wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT) oraz przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych.
  • Składanie deklaracji i zeznań podatkowych
  • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnych przed ZUS i Urzędem Skarbowym
  • Występowanie w imieniu Klienta o zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków i składek  ZUS
  • Załatwianie spraw wynikających z zobowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych tj. sporządzanie i przekazywanie do ZUS niezbędnych dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych.
  • Pełną obsługę kadrowo płacową
  • Wszelkie inne sprawy związane z działalnością prowadzoną przez naszego Klienta

3. Obsługa kadrowo płacowa

  • Sporządzanie umów w tym: umów o pracę, umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych
  • Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i innych
  • Sporządzanie oraz przekazywanie deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego oraz PFRON
  • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
  • Sporządzanie raportów i analiz
  • Sporządzanie rozliczeń rocznych
  • Stałą współpracę z inspektorami BHP